Informacje ogólne

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ)

Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym polegające między innymi na włączeniu w system oświaty kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego). Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Kursy umożliwiają także łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu a nawet kilku zawodów.

Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat):

1. Absolwenci wszystkich typów szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych,

2. Absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,

3. Osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę,

4. Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
Program kursów kwalifikacyjnych
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa kwalifikacje wyodrębnione i nazwane dla wskazanych zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej. Ilość wyróżnionych kwalifikacji w danym zawodzie wynosi od 1 do 3 kwalifikacji. Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej są to 1 lub 2 kwalifikacje, na poziomie technikum najczęściej są wyszczególnione 2 lub 3 kwalifikacje.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe muszą być prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie tej kwalifikacji, której dotyczy dany kurs. W podstawie programowej kształcenia w zawodach wyodrębniono trzy grupy efektów kształcenia:
I. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; w zakresie:
• bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), • języka obcego ukierunkowanego zawodowo (JOZ), • kompetencji personalnych i społecznych (KPS), • organizacji pracy małych zespołów (OMZ) – w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach nauczanych na poziomie technika.
II. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;
III. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.
Podział każdego zawodu na kwalifikacje i grupy efektów kształcenia, umożliwia szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Możliwe jest bowiem zwolnienie uczestnika kursu z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych przez niego w dotychczasowym procesie kształcenia. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.
Potwierdzenie kwalifikacji
1. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego – otrzyma absolwent kursu (formę i warunki ukończenia KKZ określa Dyrektor ośrodka).

2. Świadectwo potwierdzające kwalifikację – otrzyma osoba, która zda pozytywnie egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

3. Dyplom zawodowy lub dyplom technika w danym zawodzie – otrzyma osoba, która zdobędzie świadectwa wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (jednej, dwóch lub trzech) oraz wykaże posiadanie wykształcenia wymaganego dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie). Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
Organizacja kursu
1. Nauka na kursie jest bezpłatna.

2. Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy min. 20 uczestników.

3. Zajęcia na kursie mogą odbywać się, w zależności od preferencji uczestników, w formie wieczorowej – co najmniej przez trzy dni w tygodniu lub zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

5. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursów zawarte są w regulaminie KKZ.

Skip to content