STATUT 

PLACÓWKA AKREDYTOWANA
WRE.546.6.2014/DECYZJA Nr 4
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
46-200 Kluczbork, ul. M. Konopnickiej 11
tel./fax. 077/ 418 12 86, INTERNAT tel. 077/ 418 53 13

Front Page


STATUT
TEKST JEDNOLITY
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Opolski Kurator Oświaty
Organ prowadzący Ośrodek:
Powiat Kluczborski
Kluczbork, 29 listopada 2019 r.
2
Spis treści
1. Postanowienia ogólne…3
2. Cele i zadania Centrum…4
3. Organy Centrum i ich kompetencje…6
4. Organizacja Centrum…11
5. Organizacja pracy Centrum…13
6. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników…13
7. Stanowiska kierownicze w Centrum…19
8. Prawa, obowiązki, nagrody i kary…20
9. Organizacja pracy internatu…23
10. Postanowienia końcowe…28
3
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Ilekroć w dalszych postanowieniach statutu jest mowa o:
Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku wraz z internatem;
Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku;
Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe,
Turnusie – należy przez to rozumieć turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku;
Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela teoretycznej nauki zawodu;
Młodocianym pracowniku – należy przez to rozumieć młodocianego pracownika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Internacie – należy przez to rozumieć Internat Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku; Wychowawcy – należy przez to rozumieć wychowawcę Internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Wychowankach – należy przez to rozumieć wszystkich uczniów będących młodocianymi pracownikami lub uczniami szkół prowadzonych przez powiat kluczborski mieszkających w internacie; Pracownikach Centrum – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku.
§ 2
1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku.
2. Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku jest Powiat Kluczborski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.
3. Akt założycielski Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku – Uchwała nr X/91/2019 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 30 września 2019r.
4
Rozdział 2
Cele i zadania Centrum
§ 3
1. Centrum Kształcenia Zawodowego jest publiczną placówką oświatową z siedzibą w Kluczborku przy ulicy Marii Konopnickiej 11, która umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zwiększa dostępność do kształcenia ustawicznego, zapewnia realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwia kształcenie dorosłych poprzez podwyższenie lub uzyskanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej we współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców. 2. Celem działalności Centrum jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych, wynikających z podstaw programowych i programów nauczania dla danego zawodu, a także innych zadań zleconych przez organ prowadzący, szkoły oraz inne jednostki i podmioty gospodarcze. Centrum prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych: 1) Kwalifikacyjny kurs zawodowy. 2) Kurs umiejętności zawodowych; 3) Kurs kompetencji ogólnych; 4) Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 5) Kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 6) Realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu: a) Zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu. b) Zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy, lub prowadzi dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia – w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia.
3. Poza podstawowymi formami działalności Centrum może:
1) Organizować i prowadzić egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, na zlecenie dyrektorów szkół kształcenia zawodowego we współpracy z Okręgową
5
Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu.
2) Współpracować z pracodawcami w zakresie realizacji części programu zajęć praktycznych w oparciu o zawartą umowę.
3) Współpracować z urzędami pracy oraz pracodawcami w zakresie szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia ustawicznego pracowników.
4) Współpracować z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.
5) Realizować zadania zlecone przez organ prowadzący, w tym:
a) Współdziałać z pracodawcami, jednostkami organizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi (krajowymi i zagranicznymi) celem tworzenia nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, dydaktycznych i techniczno-technologicznych.
b) Uczestniczyć lub prowadzić projekty edukacyjne.
c) Organizować konferencje, seminaria.
d) Opracowywać i upowszechniać różnego rodzaju publikacje, informatory, instrukcje, foldery, ulotki, filmy i inne materiały. 4. Do realizacji swoich celów statutowych Centrum posiada:
1) Kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zawodowe określone w odrębnych przepisach.
2) Odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację kształcenia.
3) Bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.
4) Warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym.
5) Nadzór służący podnoszeniu, jakości prowadzonego kształcenia.
6) Pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.
5. Działalność Centrum jest prowadzona z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
§ 4
1. Centrum prowadzi kształcenie ustawiczne z uwzględnieniem współpracy ze szkołami kierującymi młodocianych pracowników na dokształcanie oraz ich pracodawcami.
2. Współpraca ze szkołami kierującymi młodocianego na dokształcanie w Centrum polega w szczególności na:
1) Informowaniu szkoły kierującej młodocianego do Centrum, o jego wynikach dydaktycznych i wychowawczych.
2) Udzielaniu informacji o naruszeniu przez młodocianego norm współżycia społecznego na terenie Centrum.
3) Informowaniu o naruszeniu dyscypliny w związku z wysoką nieusprawiedliwioną absencją na zajęciach turnusu.
6
4) Informowaniu przez Centrum o postępowaniu w przypadku podjęcia procedury skreślenia młodocianego z listy uczestników turnusu.
5) Przekazywaniu przez Centrum informacji o przyznawaniu młodocianym nagród za bardzo dobre wyniki w nauce lub inne osiągnięcia.
6) Przekazywaniu przez szkołę kierującą dokumentacji niezbędnej do udzielania młodocianemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej podczas dokształcania w Centrum (np. opinii, orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej).
7) Pozyskiwaniu od szkoły kierującej informacji dotyczącej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub innej młodocianego – niezbędnej w czasie jego pobytu w Centrum.
8) Informowaniu o zaistniałych zmianach organizacyjnych w realizacji turnusów.
9) Wydawaniu zaświadczeń o odbytym kursie przez młodocianego.
3. Centrum współpracuje z pracodawcami w zakresie:
1) Organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego.
2) Przygotowania oferty kształcenia w formach pozaszkolnych, zgodnej z oczekiwaniami pracodawców.
3) Kształcenia ustawicznego pracowników.
§ 5 Centrum w zakresie dokształcania zapewnia młodocianym pracownikom:
1) Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem różnych środków wyrazu.
2) Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.
3) Dochodzenie do rozumienia, a nie do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.
4) Korelację wiedzy praktycznej z wiedzą teoretyczną.
5) Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
6) Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
7) Przygotowanie młodocianych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
8) Przygotowanie do wykonywania pracy w warunkach współczesnego świata.
Rozdział 3
Organy Centrum i ich kompetencje
§ 6 1. Organami Centrum są:
1) Dyrektor Centrum,
2) Rada Pedagogiczna Centrum.
7
2. Dyrektor organizuje i nadzoruje całokształt pracy wszystkich jednostek organizacyjnych Centrum oraz odpowiada za działalność:
1) Dydaktyczno – wychowawczą.
2) Administracyjno – gospodarczą.
3) Finansową.
§ 7 1. W Centrum działa Rada Pedagogiczna na podstawie uchwalonego regulaminu. 2. Kompetencje Rady Pedagogicznej określają postanowienia niniejszego statutu.
§ 8
Sposób rozwiązywania sporów zaistniałych pomiędzy organami Centrum określa statut.
§ 9 Organy Centrum współpracują z właściwymi organami szkół i innych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów na rzecz, których Centrum wykonuje zadania.
§ 10
1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 1) Kieruje działalnością Centrum i reprezentuje go na zewnątrz.
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny.
3) Sprawuje opiekę nad młodocianymi pracownikami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
3) Kieruje pracami Rady Pedagogicznej, jako jej Przewodniczący.
4) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji. 5) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 6) Organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą oraz odpowiada za majątek Centrum.
7) Powołuje komisje egzaminacyjne oraz nadzoruje ich pracę. 8) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które są przeprowadzane w Centrum.
9) Dopuszcza do użytku po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej – zestaw programów nauczania.
10) Corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
11) Wydaje zarządzenia.
12) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa młodocianym pracownikom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Centrum.
8
13) Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych. 14) Stwarza warunki do działania w Centrum: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności tych, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Centrum.
15) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
2. Dyrektor jest w rozumieniu przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy, kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników. W szczególności zaś decyduje w sprawach: 1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Centrum.
2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych.
3) Występowania z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
4) Ustalania przydziału pracy i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć dydaktycznych.
5) Określania zakresu czynności oraz kompetencji osób pełniących funkcje kierownicze.
3. Dyrektor ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodnie z przepisami prawa. 4. Dyrektor współpracuje w wykonaniu swoich zadań z organami Centrum.
5. Dyrektor wykonuje inne zadania określone w przepisach szczególnych.
6. Dyrektor zapewnia bieżący obieg informacji:
1) W stosunku do nauczycieli, wychowawców i pracowników:
a) Wydaje zarządzenia, z których treścią zainteresowani muszą się zapoznać, co potwierdzają własnym podpisem.
b) Bieżące informacje wywiesza na tablicy w pokoju nauczycielskim.
c) Zarządzenia i komunikaty przekazuje w czasie posiedzeń Rady Pedagogicznej lub bezpośrednio pracownikom.
2) W stosunku do młodocianych pracowników, przekazuje informacje poprzez wychowawców klas;
3) W stosunku do mieszkańców internatu przekazuje informacje poprzez kierownika internatu i nauczycieli wychowawców.
9
§ 11
1. Rada Pedagogiczna Centrum jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jego zadań statutowych.
2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele Centrum. W zebraniach Rady mogą także brać udział osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor, który prowadzi i przygotowuje jej zebrania, a ponadto jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
4. Rada Pedagogiczna może powoływać ze swego składu różnego rodzaju zespoły i komisje oraz określać ich zadania i kompetencje.
5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane zawsze przed rozpoczęciem roku szkolnego, po każdym turnusie, na koniec roku szkolnego oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego albo na wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej Centrum należy:
1) Zatwierdzanie programów i planów pracy.
2) Zatwierdzanie wyników klasyfikacji uczniów w zakresie kształcenia prowadzonego w Centrum.
3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
5) Podejmowanie uchwał w sprawie wniosku Centrum do Dyrektora właściwej szkoły o skreśleniu ucznia z listy uczestników zajęć lub kursów realizowanych w placówce.
6) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia placówki. 7) Przygotowanie projektu statutu Centrum bądź projektu jego zmian oraz jego uchwalenie.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje: 1) Organizację pracy Centrum, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 2) Projekt planu finansowego Centrum.
3) Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień.
4) Propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
10
5) Programy kształcenia w zawodzie oraz inne programy.
6) Propozycję Dyrektora dotyczącą dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
7) Projekt innowacji do realizacji w placówce.
8) Kandydata na stanowisko Dyrektora lub przedłużenie powierzenia stanowiska.
9) Kandydata na stanowisko Kierownika internatu lub przedłużenie powierzenia stanowiska.
10) Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom oraz pozostałym pracownikom Centrum odznaczeń nagród i innych wyróżnień.
11) Kandydata do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.
9. Rada Pedagogiczna powołuje spośród swoich członków zespoły:
1) Zespół ds. ewaluacji, diagnoz i analiz pracy Centrum.
2) Zespoły przedmiotowe.
3) Zespół wychowawczy.
4) Zespoły klasyfikacyjne.
5) Inne doraźne zespoły powoływane na czas realizacji.
10. Organizację pracy zespołów określa odrębne ustalenia, a pracą zespołu kieruje przewodniczący, powołany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków. 12. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Centrum 13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Centrum.
14. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane.
§ 12 1. Dyrektor zapewnia i umożliwia organom placówki podejmowanie decyzji w granicach ich kompetencji określonych przepisami Ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2017r., poz. 57) i niniejszym statutem. 2. Dyrektor zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach pomiędzy organami Centrum. 3. Dyrektor jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej i jest zobowiązany do realizacji przyjętych uchwał, o ile są zgodne z obowiązującym prawem.
§ 13
11
1. Dyrektor, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej. 1) Spór między kierownikiem a nauczycielem rozstrzyga Dyrektor. 2) Spór między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem rozstrzyga organ prowadzący. 2. Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor, to strony mogą się zwrócić do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny o rozstrzygnięcie sporu w miarę zakresu swoich kompetencji. 3. Dyrektor i organy Centrum dbają o przestrzeganie postanowień statutowych.
Rozdział 4 Organizacja Centrum
§ 14
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia na turnusach zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego oraz plan turnusów na rok szkolny.
2. Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w Centrum odbywa się w formie turnusów w zakresie danego zawodu. 3. Organizację i zasady prowadzenia dokształcania ustawicznego w formach pozaszkolnych, między innymi w formie turnusów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 4. Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w formie turnusu realizowane jest w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego, na które został skierowany młodociany pracownik. 5. Podział na grupy dotyczący zajęć praktycznych i laboratoryjnych realizowanych w ramach pozostałych form kształcenia ustawicznego dokonuje się z uwzględnieniem realizacji programu nauczania, specyfiki nauczanego zawodu, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także warunków lokalowych i technicznych w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu. Decyzję o podziale na grupy dokonuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym Centrum. 6. Podstawową formą pracy Centrum są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. 7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 8. Zajęcia dydaktyczne w Centrum odbywają się przez pięć dni w tygodniu. 9. Kształcenie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się przez okres 4 tygodni w każdej klasie w wymiarze 34
12
godzin tygodniowo. 10. Centrum prowadzi dokumentację, która obejmuje:
1) Program nauczania.
2) Dziennik zajęć.
3) Protokół z przeprowadzonego zaliczenia zajęć edukacyjnych.
4) Ewidencję wydanych zaświadczeń.
11. Do dziennika zajęć wpisuje się:
1) Imiona i nazwiska młodocianych pracowników.
2) Liczbę godzin zajęć.
3) Tematy zajęć.
12. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecności młodocianych pracowników.
13. Nieobecność młodocianego pracownika na zajęciach określa się:
1) Usprawiedliwioną znakiem – „U”
2) Nieusprawiedliwioną znakiem – „N”
3) Spóźnienie na zajęciach znakiem – „S”
4) Zwolnienie z zajęć znakiem – „Z”
14. Ewidencja wydanych zaświadczeń, o których mowa w ust. 12, pkt. 4 zawiera:
1) Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL młodocianego pracownika, któremu wydano zaświadczenie, a w przypadku młodocianego, który nie posiada numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
2) Datę wydania zaświadczenia.
3) Numer zaświadczenia.
4) Potwierdzenie odbioru zaświadczenia.
15. Dyrektor powierza każdy turnus szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w danym turnusie.
16. Nauczyciele, zobowiązani są do:
1) Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, o której mowa w ust.10, pkt. 2 i 3.
2) Koordynowania pracy dydaktycznej nauczycieli uczących w danym oddziale, który został powierzony jego opiece.
3) Dokonywania systematycznej analizy wyników nauczania.
4) Prowadzenia doradztwa zawodowego.
5) Kontrolowania frekwencji w celu zapobiegania niepowodzeniom szkolnym.
6) Współpracy z dyrektorem i nauczycielami uczącymi w powierzonym mu oddziale.
7) Rzetelnego wykonywania obowiązków i systematycznego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.
13
17. Młodociany pracownik, który ukończył turnus, otrzymuje zaświadczanie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników wg wzoru określonego w przepisach w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
18. Młodociani pracownicy są przyjmowani na turnusy na podstawie skierowania wydanego przez szkołę lub pracodawcę zawierającego dane zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652).
Rozdział 5
Organizacja pracy Centrum
§ 15
1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji centrum opracowany przez dyrektora centrum, w terminie do dnia 21 kwietnia każdego roku. Organ prowadzący centrum, po zaopiniowaniu arkusza organizacji centrum przez kuratora oświaty zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), zatwierdza go w terminie do dnia 29 maja każdego roku.
2. W arkuszu organizacji centrum zamieszcza się w szczególności:
1) Liczbę pracowników centrum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.
2) Liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji centrum dyrektor centrum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.
Rozdział 6
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników
§ 16 1. Centrum zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela i Kodeksie Pracy.
3. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem młodocianych pracowników, troską o ich zdrowie,
14
a także szanowania godności osobistej ucznia.
§ 17
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jej, jakość oraz bezpieczeństwo młodocianych pracowników, a w szczególności za:
1) Wspieranie każdego młodocianego pracownika w jego rozwoju.
2) Dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego.
3) Kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
4) Dbanie o kształtowanie u młodocianych pracowników postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
5) Realizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych bezpośrednio z młodocianymi pracownikami albo na ich rzecz.
6) Realizowanie innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych Centrum, w tym zajęć uwzględniających potrzeby i zainteresowania młodocianych pracowników.
7) Realizowanie zajęć i czynności z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
8) Sprawowanie opieki nad życiem, zdrowiem oraz bezpieczeństwem młodocianych pracowników w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, w czasie przerw na korytarzach i na terenie placówki.
9) Realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i w zawodzie oraz dopuszczonym do użytku programem nauczania.
10) Pomaganie młodocianym pracownikom w pokonywaniu trudności w opanowaniu materiału.
11) Wdrażanie młodocianych pracowników do samokształcenia i doskonalenia. 12) Wdrażanie młodocianych pracowników do czynnego udziału w życiu Centrum.
13) Bezstronne i obiektywne szanowanie godności osobistej młodocianych pracowników.
14) Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej, brania udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.
15) Wzbogacanie warsztatu pracy, dbania o środki dydaktyczne i powierzony mu sprzęt w pracowni (odpowiada materialnie za szkodę powstałą w pracowni wynikającą z jego zaniedbań).
16) Uczestniczenie w organizacji konkursów i olimpiad.
17) Prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
18) W trakcie bieżącej pracy z młodocianymi pracownikami, prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu rozpoznanie u nich trudności w uczeniu się,
15
szczególnych ich uzdolnień oraz prowadzenia doradztwa edukacyjno – zawodowego.
19) Uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
2. Nauczyciel ma prawo do:
1) Poszanowania swojej godności osobistej i zawodowej.
2) Wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
3) Decydowania o metodach nauczania, formach organizacyjnych, podręcznikach i środkach dydaktycznych w swoim przedmiocie.
4) Decydowania o ocenie bieżącej postępów młodocianych, zgodnie z kryteriami zawartymi w sposobie i formie zaliczenia kursu.
5) Wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar dla młodocianych pracowników. 6) Opiniowania spraw istotnych dla Centrum.
3. Do obowiązków nauczyciela należy:
1) Organizowanie pracy dydaktycznej.
2) Znajomość i realizacja programów nauczania – zrealizowanie podstawy programowej określonej przez MEN.
3) Zapoznanie młodocianych na pierwszych zajęciach dydaktycznych z programem nauczania i podanie wymagań edukacyjnych.
4) Stałe pogłębianie własnej wiedzy przedmiotowej i pedagogicznej oraz doskonalenie metod pracy przez samokształcenie, udział w kursach i szkoleniach.
5) Znajomość i przestrzeganie ustaw i rozporządzeń MEN, regulujących pracę Centrum. 6) Znajomość, przestrzeganie i realizacja programów nauczania i regulaminów wewnętrznych Centrum.
7) Aktywny udział w pracach Rady pedagogicznej. 8) Ocenianie młodocianych zgodnie z przyjętym w Centrum Sposobem i formą zaliczenia kursu.
9) Nadzór nad rzetelnym wywiązywaniem się młodocianych z obowiązków, udział w zajęciach lekcyjnych, wykonywanie prac domowych.
10) Inicjowanie udzielania wzajemnej pomocy w nauce, zwłaszcza w wyrównywaniu poziomu wiedzy i uzupełnianiu braków wynikających z różnych obiektywnych przyczyn.
11) Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania,
12) Zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących spraw osobistych młodocianych pracowników. 13) Dbanie o mienie Centrum.
§ 18
16
Zakres zadań i obowiązków Kierownika Internatu
1. Kierownik Internatu powoływany jest przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i za zgodą organu prowadzącego.
2. Decyduje o wewnętrznej organizacji działalności Internatu i jego bieżącym funkcjonowaniu. 3. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Internatu, zgodne ze Statutem Centrum.
4. Jest przewodniczącym Rady Wychowawczej.
5. Kieruje i organizuje działalnością opiekuńczo – wychowawczą internatu, a w szczególności:
1) Sprawuje nadzoru pedagogicznego.
2) Dokonuje ocenę pracy wychowawców zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedkłada propozycję dyrektorowi.
3) Kieruje, jako przewodniczący pracami Rady Wychowawców.
4) Realizuje decyzje Rady Wychowawców podjęte w ramach jej kompetencji.
5) Wstrzymuje decyzje Rady Wychowawców niezgodne z przepisami prawa oświatowego.
6) Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Wychowawców w sprawach wyróżnień i nagród dla wychowawców internatu i innych pracowników Centrum.
§ 19
Prawa i obowiązki wychowawców internatu.
1. Obowiązki wychowawców określa Kierownik Internatu, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zadań:
1) Stwarzanie wychowankom odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku w internacie.
2) Wyrabianie u wychowanków samodzielności i wdrażanie ich do samoobsługi w internacie i w domu.
3) Udzielanie pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej wychowanków.
4) Udzielanie porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych.
5) Dokonywanie wspólnie z przedstawicielami grup oceny wychowanków w zakresie nauki i zachowania. 6) Współdziałanie z nauczycielami Centrum w zakresie analizy postępów w nauce i zachowaniu poszczególnych wychowanków.
7) Troska o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków oraz kształtowanie w nich nawyków przestrzegania zasad higieny.
2. Obowiązki wychowawcy pełniącego dyżur główny:
17
1) Sprawuje opiekę nad grupą wychowawczą, oraz nadzór nad całym internatem i bezpieczeństwem osób w nim przebywającym.
2) Kieruje pracą dyżurnych i porządkowych wychowanków, pracujących na rzecz internatu.
3) Szczególnie zwraca uwagę na ład i porządek na terenie całego internatu tj. stołówce, klubie, korytarzu głównym, wejściem do budynku, rejonie zewnętrznym i portiernią.
4) Podaje aktualne stany osobowe wychowanków do wyżywienia.
5) Dysponuje telefonem służbowym.
6) Zwraca uwagę na kulturę zachowania młodzieży zarówno w ośrodku jak i przed internatem oraz wyciąga konsekwencje w sytuacjach tego wymagających,
7) Nadzoruje właściwe spożywanie posiłków.
8) Przygotowuje internat do ciszy nocnej: zapala oświetlenie zewnętrzne, sprawdza okna znajdujące się na korytarzach, w piwnicach, dysponuje kluczami oraz zamyka drzwi: wejście główne, wejścia ewakuacyjne, stołówkę, klub.
9) Orientuje się o aktualnie pełniących dyżur innych wychowawcach.
10) Posiada wiedzę o ewentualnych wyjściach lub wyjazdach grupowych, dysponuje listą młodzieży przebywającej poza internatem.
11) W piątek: nadzoruje odjazd młodzieży z internatu, odpowiednio wcześniej pozyskuje od wychowawców grup informację o liczbie korzystających z transportu publicznego i przekazuje ją kierownikowi.
12) Klucze z sal mieszkalnych zabezpiecza w pokoju wychowawców.
13) Zawiadamia odpowiednie służby, dyrektora i kierownika o sytuacjach kryzysowych, sporządza notatkę służbową i przekazuje niezwłocznie dyrektorowi i kierownikowi.
3. Przekazywanie i pełnienie dyżurów i opieki nocnej.
Wychowawca sprawujący dyżur główny, pracujący do godziny 22.00 przekazuje wychowawcą pełniącym dyżur główny nocny następujące informacje:
1) Dotyczące stanu osobowego wychowanków.
2) Stanu zdrowia wychowanków oraz zaistniałych ważniejszych problemach wychowawczych i zdarzeniach.
3) Stanie technicznym internatu, ewentualnych awariach i innych sprawach mających wpływ na przebieg dyżuru i bezpieczeństwo wychowanków.
Dyżur nocny od godziny 22.00 do 6.00 pełnią wychowawcy: pełniący dyżur główny oraz wychowawca wspomagający, wg harmonogramu ustalonego na Radzie Wychowawców.
4. Do obowiązków wychowawców pełniących dyżury nocne należy:
1) Zasięgnięcie informacji od wychowawców o stanie liczebnym i stanie zdrowia wychowanków.
18
2) Przebywanie na terenie internatu przez cały czas pełnienia dyżuru.
3) W uzasadnionym przypadku jeden wychowawca może opuścić teren internatu, pozostawiając wychowanków pod opieką drugiego wychowawcy pełniącego dyżur.
4) Kontrola Placówki pod względem bezpieczeństwa.
5) W uzasadnionych przypadkach kontrola obecności wychowanków w salach.
6) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków.
7) Stała kontrola stanu zdrowia wychowanków chorych.
8) Informowanie kierownika internatu o ewentualnych problemach wychowawczych i stanie zdrowia wychowanków.
9) Zabezpieczenie kluczy „głównych”, od wejścia głównego i pomieszczeń internatu, na czas nocy.
10) Wpisywanie uwag o dyżurze do zeszytu spraw wychowawczych.
5. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka, ciężkiego uszkodzenia ciała na skutek wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych wypadków, groźnych dla życia ostro występujących schorzeń, zatruć, dyżurujący wychowawca:
1) Podejmuje decyzję o wezwaniu do pomocy drugą osobę pełniącą dyżur.
2) Udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej.
3) Wzywa służby ratunkowe dzwoniąc na numer alarmowy.
4) Niezwłocznie zawiadamia o zaistniałym zdarzeniu kierownika internatu i dyrektora Placówki.
Jeśli zachodzi taka potrzeba wychowawca wspomagający udaje się z wychowankiem do punktu nocnej pomocy medycznej.
W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia zachowuje spokój i nie dopuszcza do paniki, postępuje zgodnie z obowiązującą instrukcją bezpieczeństwa,
6. W pokoju wychowawców powinny znajdować się:
1) Apteczka do udzielania pierwszej pomocy.
2) „Dzienniki zajęć wychowawczych” z nazwiskami uczniów, adresami i telefonami opiekunów prawnych, oraz informacją o przewlekłych chorobach wychowanków np. epilepsja, astma, zaburzenia zachowania itp. i ewentualne leki na te bądź podobne dolegliwości.
§ 20 1. W Centrum mogą funkcjonować następujące zespoły nauczycielskie:
1) Zespoły przedmiotowe, którymi kieruje powołany przez dyrektora na wniosek zespołu na rok szkolny, lider zespołu.
2) Zespół Wychowawczy, w tym Zespół Opiniujący.
2. Do zadań zespołów przedmiotowych należą w szczególności:
1) Opracowywanie i modyfikowanie w miarę potrzeb dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia w zawodzie.
2) Integrowanie treści międzyprzedmiotowych.
19
3) Wspólne opracowywanie sposobów badania wyników edukacyjnych.
4) Planowanie działań zmierzających do polepszenia efektów kształcenia, w tym analizowanie i monitorowanie postępów i osiągnięć, frekwencji każdego ucznia i słuchacza oraz ustalenie wniosków do dalszej pracy.
5) Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej młodocianym pracownikom w miarę potrzeb.
6) Współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia. 7) Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami Centrum.
3. Do zadań zespołu wychowawczego, wskazanych przez Kierownika Internatu, należą w szczególności:
1) Opracowywanie i modyfikowanie w miarę potrzeb dla Planu pracy wychowawczej internatu na dany rok szkolny.
2) Opiniowanie i rozstrzyganie sytuacji wychowawczych i kryzysowych w internacie.
3) Wdrażanie i modyfikowanie w miarę potrzeb procesów wychowawczych.
4) Współpracowanie ze szkołą, rodziną, placówką opiekuńczą, poradnią psychologiczną itp.
4. Sprawozdanie z działalności zespołu składa lider zespołu raz w roku szkolnym.
Rozdział 7
Stanowiska kierownicze w Centrum
§ 21
1. W centrum mogą być utworzone, na wniosek dyrektora centrum za zgodą organu prowadzącego, następujące stanowiska kierownicze:
1) Kierownik Internatu
2) Kierownik Gospodarczy
2. Zakresy zadań i obowiązków Kierownika Internatu i Kierownika Gospodarczego określony zostały w przydziale czynności opracowanym dla obu stanowisk.
3. Zakresy zadań i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi określone zostały w przydziale czynności opracowanym dla każdego stanowiska pracy.
4. Czynności dodatkowe wynikające z potrzeb placówki, obsługi internatu określa Kierownik Gospodarczy we współpracy z Kierownikiem Internatu po zatwierdzeniu przez Dyrektora.
20
Rozdział 8
Prawa, obowiązki, nagrody i kary
§ 22
1. Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, zapewniając młodocianym pracownikom i wychowankom prawo do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. 2) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Centrum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania godności osobistej.
3) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
4) Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia ośrodka, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza to dobra innych osób.
5) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
6) Pomocy w przypadku trudności w nauce.
7) Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego. 8) Korzystania z pomieszczeń Centrum, sprzętu, środków dydaktycznych.
2. Młodociani pracownicy i wychowankowie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie i regulaminach w szczególności dotyczących: 1) Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Centrum. 2) Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i innych pracowników Centrum. 3) Usprawiedliwiania nieobecności w centrum zwolnieniami lekarskimi; nie później niż w ciągu 3 dni, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez opiekuna turnusu za nieusprawiedliwione w wyjątkowych przypadkach ucznia mogą usprawiedliwić rodzice.
4) Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie oraz higienę. 5) Dbania o sprzęt, urządzenia Centrum i jego otoczenie.
3. Zabrania się spożywania, zażywania, wnoszenia, przechowywania na terenie Centrum i internatu alkoholu, środków odurzających, narkotyków, dopalaczy oraz substancji zagrażających życiu i zdrowiu, itp.
21
4. Młodociani pracownicy nie mogą opuszczać terenu Centrum podczas przerw lekcyjnych.
5. Zwolnienie z zajęć młodocianego pracownika może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica. Dyrektor może zwolnić młodocianego pracownika na pisemne wezwanie organów administracji państwowej.
6. Młodociany pracownik i wychowanek ma ponadto obowiązek:
1) Dbania o schludny wygląd. 2) Przestrzegania warunków korzystania na terenie Centrum z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych:
a) W czasie zajęć dydaktycznych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (telefony powinny być wyłączone i schowane) i innych urządzeń elektronicznych.
b) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. 3) Właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Centrum oraz pozostałych uczniów wg ogólnie przyjętych norm. 4) Szanowania dobra społecznego, a w szczególności dbania o mienie Centrum.
5) Przestrzegania regulaminów, zarządzeń i zaleceń Dyrektora.
7. Młodociany pracownik bądź wychowanek lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do składania skarg (w formie pisemnej do Dyrektora, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu młodocianego pracownika) w przypadku naruszenia prawa, jeśli stwierdzą, że te zostało naruszone.
8. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa młodocianego pracownika.
9. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych, odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy.
10. Za rzetelną naukę i wzorową postawę oraz za szczególne osiągnięcia młodociany pracownik może być nagrodzony.
Ustala się następujące rodzaje nagród:
1) Pochwała młodocianego pracownika przez opiekuna turnusu.
2) Pochwała młodocianego pracownika przez dyrektora.
3) List pochwalny skierowany do szkoły macierzystej, zakładu pracy i rodziców.
11. Młodociany pracownik za nieprzestrzeganie zasad zawartych w statucie bądź w regulaminach może zostać ukarany:
1) Upomnieniem na forum.
2) Naganą dyrektora.
3) Skreśleniem z listy młodocianych pracowników.
22
12. Młodociany pracownik może zostać ukarany w następujących przypadkach:
1) Skazanie młodocianego pracownika prawomocnym wyrokiem sądu.
2) Nieusprawiedliwione nieuczęszczanie młodocianego pracownika na zajęcia.
3) Naruszanie nietykalności cielesnej i godności osobistej, fizyczne lub psychiczne znęcanie się albo groźby karalne względem innych młodocianych pracowników, wychowanków, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz innych osób przebywających na terenie placówki.
4) Szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską (demoralizacja).
5) Dokonanie czynu zabronionego prawem.
6) Niszczenie mienia ośrodka. 7) Przebywanie na terenie Centrum lub internatu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków, środków psychoaktywnych, odurzających oraz posiadanie, przechowywanie, a także rozprowadzanie alkoholu i narkotyków, środków psychoaktywnych, odurzających itp.
8) Dopuszczanie się fałszowania dokumentów lub ich celowe zniszczenie.
13. Ukaranemu decyzją, a gdy nie jest pełnoletni – jego rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Centrum.
14. W myśl art. 129 § 1 i 2 KPA – odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od jej doręczenia stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. 15. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Centrum do skreślenia młodocianego pracownika z listy młodocianych pracowników dokształcających się w Centrum po uzyskaniu opinii dyrektora szkoły (instytucji) kierującej ucznia bądź młodocianego na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników Centrum.
16. O ukaraniu młodocianego pracownika informowani są: dyrekcja szkoły macierzystej, ukarany, a gdy nie jest pełnoletni – jego rodzice lub prawni opiekunowie oraz zakład pracy, w którym ukarany odbywa praktykę.
17. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu młodocianym pracownikom i wychowankom w Centrum oraz pracownikom Centrum poprzez:
1) Kontrolę obiektów należących do Centrum pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu.
2) Równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.
3) Zróżnicowane zajęcia w każdym dniu.
4) Właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie obiektu.
5) Utrzymanie urządzeń higieniczno-sanitarnych w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.
6) Prowadzenie jakichkolwiek zajęć lekcyjnych lub opiekuńczych w internacie
23
odbywa się pod nadzorem upoważnionej do tego osoby.
7) Organizację i nadzorowanie harmonogramu dyżurów w czasie przerw między lekcjami; przerwy w zajęciach młodociani spędzają na terenie Centrum pod nadzorem nauczyciela, w czasie przerw obowiązuje całkowity zakaz opuszczania terenu Centrum.
8) Zatwierdzanie organizacji i planu pracy wychowawców w internacie opracowany przez Kierownika Internatu.
9) Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.
10) Egzekwowanie zakazów: palenia wyrobów tytoniowych, posiadania, przechowywania, spożywania, zażywania środków narkotycznych, dopalaczy, itp., przebywania pod wpływem alkoholu na terenie Centrum.
11) Zawieszenie zajęć na czas oznaczony, jeżeli:
a) Temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 0C lub jest niższa.
b) Wystąpiły na terenie Centrum zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu i życiu młodocianych pracowników, wychowanków oraz pracowników Centrum.
12) Zapewnienie opieki w czasie zajęć prowadzonych poza terenem Centrum i w trakcie wycieczek przedmiotowych organizowanych przez Centrum:
a) Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo młodocianych pracowników oraz wychowanków mogą być wyłącznie nauczyciele Centrum oraz wychowawcy Internatu.
b) Zasady organizowania wycieczek określają odrębne przepisy.
13) Zapewnienie pomocy medycznej i wyjaśnienie przyczyny wypadku, któremu ulegli młodociani pracownicy i wychowankowie pozostający pod opieką Centrum oraz pracowników Centrum.
14) Objęcie nadzorem systemu kamer wizyjnych budynku i terenu Centrum.
Rozdział 9
Organizacja pracy internatu
§ 23
1. Centrum posiada internat.
2. Internat czynny jest w okresie całego roku szkolnego.
3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 35 osób.
4. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w Internacie wynosi, co najmniej 49 godzin.
5. W celu zapewnienia opieki w porze nocnej w internacie zatrudniany jest wychowawca – opiekun nocny.
24
6. Odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie regulują odrębne przepisy.
7. W internacie obowiązują zasady określające warunki pobytu sprecyzowane w Regulaminie Internatu.
§ 24
1. Głównym celem internatu jest działalność opiekuńczo – wychowawcza nad wychowankami dokształcającymi się poza miejscem stałego zamieszkania.
2. Do zadań internatu należy:
1) Zapewnienie wychowankom zakwaterowania i pełnego wyżywienia.
2) Zapewnienie właściwych warunków do nauki i rozwijania zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
3) Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych wychowankom.
4) Stworzenie warunków do organizowania rozrywki kulturalnej.
5) Rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz wzbudzanie nawyków stałego uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia.
6) Wdrażanie wychowanków do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo gospodarczych.
7) Wyrabianie zaradności życiowej, rozwijanie samodzielności i samorządności.
8) Planowanie i realizacja wymienionych w pkt. 1 – 7 zadań może odbywać się przy współudziale dyrektora, Rady Wychowawców i rodziców młodocianych.
3. Zasady i warunki przebywania w internacie określa szczegółowo Regulamin internatu.
4. W internacie działa Rada Wychowawców.
1) Rada Wychowawców Internatu jest organem powołanym do opracowania planów pracy i programów działania oraz opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo – wychowawczych.
2) Przewodniczącym Rady wychowawców jest Kierownik Internatu, a członkami wychowawcy.
3) Na posiedzenie Rady Wychowawców mogą być zaproszeni: Dyrektor, nauczyciele, przedstawiciele grup wychowawczych Internatu, pracownicy Centrum oraz przedstawiciele szkół, organizacji i instytucji współdziałających z Centrum.
5. Do zadań Rady Wychowawców należy:
1) Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo – wychowawczej.
2) Opracowanie programu i planu działalności opiekuńczo – wychowawczej internatu.
3) Dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo – wychowawczej i organizacyjnej, gospodarczej internatu, opracowanie wniosków zmierzających do stałego podwyższania poziomu pracy internatu.
25
4) Podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom (wychowawcy internatu informują wychowawców klas na temat zachowania wychowanków internatu i opiniują oceny ze sprawowania).
5) Organizowanie samokształcenia wychowawców.
§ 25
1. Organizacja grup wychowawczych w internacie.
2. Wychowankowie w internacie są podzieleni na grupy wychowawcze.
3. Opiekę wychowawczą nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca, który współdziała z wychowankami przy realizacji zadań grupy.
4. Podziału wychowanków na grupy wychowawcze dokonuje kierownik internatu w porozumieniu z Radą Wychowawców. Dopuszcza się zróżnicowanie liczebności poszczególnych grup wychowawczych.
5. Przy organizacji i ustalaniu liczebności grup wychowawczych uwzględnia się między innymi:
1) Zróżnicowanie zainteresowań wychowanków.
2) Czas rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych.
3) Pory spożywania posiłków.
4) Ustalanie czasu na naukę własną.
6. Przy organizacji grup wychowawczych należy w miarę możliwości dać wychowankom prawo doboru osób w grupach i pomieszczeniach sypialnych.
7. W grupach wychowawczych mogą być organizowane kilkuosobowe zespoły, których zadaniem będzie przyspieszenie okresu adaptacji członków zespołu do nowych warunków mieszkalnych, udzielanie wzajemnej pomocy w nauce wśród członków zespołu itp.
8. Wychowawca grupy sprawuje opiekę wychowawczą nad wychowankami w grupie, inspiruje i kieruje samorządną działalnością grupy, a w szczególności:
1) Wspólnie z wychowankami określa zadania grupy i pomaga w ich realizacji.
2) Jest rzecznikiem spraw wychowanków grupy wobec Rady Wychowawców.
3) Podejmuje decyzje w sprawie udziału wychowanków w zajęciach klubów, towarzystw i instytucji funkcjonujących poza Internatem.
4) Dokonuje oceny indywidualnej poszczególnych wychowanków oraz oceny działalności całej grupy wychowawczej.
5) Wnioskuje do Kierownika Internatu o powołanie Zespołu Opiniującego.
9. Internat zapewnia wychowankom warunki do nauki, która odbywa się w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach, w pokojach mieszkalnych internatu oraz salach dydaktycznych Centrum.
26
1) Internat organizuje w formie pomocy koleżeńskiej zajęcia służące wyrównywaniu braków w nauce, wynikających z chorób, wypadków losowych i innych obiektywnych przyczyn.
2) Internat umożliwia korzystanie z Internetu, audycji radiowych, telewizyjnych wspierających program nauczania lub budzących szczególne zainteresowanie wychowanków.
3) Nauka wychowanków poszczególnych grup odbywa się o stałej porze określonej rozkładem dnia.
4) Internat stwarza wychowankom warunki do racjonalnego i atrakcyjnego wykorzystywania czasu wolnego od obowiązków szkolnych.
5) Wychowankowie ujawnianiu i rozwijaniu własnych uzdolnień, zainteresowań. W tym celu na zasadach dobrowolnego wyboru mogą:
a) Uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez internat.
b) Brać udział – za zgodą wychowawcy – w zajęciach klubów, instytucji sportowych, turystycznych i kulturalnych.
c) Uczestniczyć w seansach filmowych, koncertach, wystawach, dyskotekach i innych imprezach organizowanych w środowisku lokalnym.
10. Internat organizuje udział wychowanków w pracach społecznych na jego rzecz.
11. Wychowankowie internatu po południu (oprócz czasu przeznaczonego na naukę własną) mogą wychodzić poza internat za zgodą wychowawcy i po uprzednim wpisaniu się do zeszytu wyjść.
§ 26
1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się:
1) Uczniów branżowej szkoły I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami i uczniów technikum, odbywających praktyczną naukę zawodu poza szkołą oraz miejscem stałego zamieszkania.
2) Młodocianych pracowników dokształcających się poza miejscem stałego zamieszkania.
3) Uczeń mieszkający poza terenem miasta Kluczbork, uczęszczający do szkoły na terenie miasta Kluczbork, w przypadku, gdy codzienny dojazd jest niemożliwy bądź uciążliwy lub z miasta Kluczbork, gdy pobyt w internacie stwarza lepsze warunki do nauki i rozwoju ucznia.
4) Uczeń uczęszczający do szkoły lub placówki oświatowej, której organem prowadzącym jest powiat kluczborski.
2. Przyjęcie do internatu następuje w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez wychowanka do dyrektora.
§ 27
1. Działalność gospodarcza na terenie internatu.
27
1) Internat organizuje żywienie wychowanków wg norm żywienia i stawek opłat wynikających z kosztów zakupu produktów żywnościowych.
2) Cele i zadania kuchni i stołówki:
a) Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia.
b) Świadczenie usług związanych z przygotowywaniem potraw i obsługa zlecanych imprez okolicznościowych.
c) Dbałość o jak najlepsze warunki sanitarno-higieniczne.
d) Dbałość o właściwe utrzymanie sprzętu i wyposażenia.
e) Przestrzeganie zasad i przepisów sanitarnych, ppoż., BHP itp.
3) Internat umożliwia korzystanie z wyżywienia w stołówce wszystkim pracownikom ośrodka.
4) Kierownik Internatu może wyrazić zgodę na korzystanie z wyżywienia osobom z zewnątrz za ustaloną opłatą.
5) Osoby niebędące uczniami bądź wychowankami korzystające z wyżywienia w stołówce internatu zobowiązane są do wnoszenia dodatkowych opłat na pokrycie kosztów związanych z działalnością i mediami. Wysokość opłat ustala Dyrektor Centrum w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
6) W internacie pobierana jest od wychowanka kaucja, która po zdaniu karty obiegowej jest zwracana, wysokość kaucji ustalana jest Zarządzeniem dyrektora.
7) Internat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) Wynajmu miejsc noclegowych.
b) Udostępniania stołówki Internatu.
c) Wynajmu pomieszczeń Internatu.
8) Uzyskane z działalności gospodarczej środki finansowe zasilają dochody Centrum.
§ 28
Internat prowadzi wymaganą dokumentację z zakresu:
1. Pracy wychowawczej, w tym:
1) Dzienniki zajęć grup wychowawczych.
2) Księga wychowanków.
3) Ewidencja wyjść – zeszyt wyjść.
4) Roczny plan pracy internatu.
5) Plan – obserwacji zajęć.
6) Plan dyżurów wychowawczych.
7) Książka protokołów Rady Wychowawców.
8) Lista osób przyjeżdżających do Internatu w niedzielę.
2. Działalności stołówki.
3. Działalności gospodarczej.
28
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 29
1. Centrum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Centrum posiada pieczęcie własne z nazwą: Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. 3. Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację dotyczącą działalności pedagogiczno – wychowawczej i administracyjnej zgodnie z odrębnymi przepisami. 4. Centrum jest jednostką budżetową. 5. Zasady prowadzenia przez Centrum gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 6. Uchwalenie zmian do niniejszego Statutu należy do kompetencji Rady Pedagogicznej. 7. W przypadku uchwalenia zmian i uzupełnień Statutu tekst ujednolicony tworzy się raz w roku.
8. W oparciu o Statut na podstawie obowiązujących przepisów prawa mogą być opracowane regulaminy o charakterze wewnętrznym.
Tekst Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku został opracowany na podstawie ogólno obowiązujących przepisów prawnych w tym prawa oświatowego.
Zatwierdzono uchwałą Nr 12/2019 z dnia 29 listopad 2019 r. Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku

 

REGULAMIN INTERNATU

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
W KLUCZBORKU
46-200 Kluczbork, ul. M. Konopnickiej 11
tel./fax. 077/ 418 12 86, INTERNAT tel. 077/ 418 53 13
e-mail:sekretariat@ckzkluczbork.edu.pl http://ckzkluczbork.edu.pl
REGULAMIN INTERNATU
Kluczbork, 2023
2
SPIS TREŚCI
Rozdział 1. Postanowienia ogólne – 3
Rozdział 2. Zadania Internatu – 3
Rozdział 3. Ogólne zasady przyjęcia do Internatu – 4
Rozdział 4. Warunki socjalno – bytowe, higiena i zdrowie – 4
Rozdział 5. Samorząd Internatu – Rada Wychowanków – 5
Rozdział 6. Obowiązki wychowawców Internatu – 6
Rozdział 7. Prawa wychowanka Internatu – 7
Rozdział 8. Zakazy – 7
Rozdział 9. Nagrody i kary – 8
Rozdział 10. Zasady opuszczania Internatu przez wychowanków – 10
Rozdział 11. Utrata miejsca w Internacie – 12
3
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
1. Internat działa przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku przy ulicy M. Konopnickiej 11.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Centrum – rozumie się przez to Centrum Kształcenia Zawodowego w Kuczborku
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Internacie – rozumie się przez to Internat Centrum Kształcenia Zawodowego w Kuczborku.
4. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.
5. Internat nie sprawuje opieki wychowawczej w okresach ferii zimowych i letnich.
6. Bezpośredni nadzór nad Internatem sprawuje Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego za pośrednictwem Kierownika Internatu.
7. Pracą Internatu kieruje Kierownik Internatu, a za realizację zadań opiekuńczo- wychowawczych odpowiedzialni są bezpośrednio pracownicy pedagogiczni (Wychowawcy) stanowiący Radę Wychowawców Internatu.
8. Zadania Internatu planuje się i realizuje, współdziałając z Radą Pedagogiczną Centrum i Radą Wychowawców.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Centrum Kształcenia Zawodowego w Kuczborku.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku.
Rozdział 2.
Zadania Internatu
Do podstawowych zadań realizowanych przez Internat należą:
1) zapewnienie całodobowego zakwaterowania, wyżywienia oraz właściwych warunków do nauki, wypoczynku i pobytu;
2) zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych i bezpieczeństwa;
3) zachęcanie wychowanków do aktywności sprzyjającej wzbogaceniu osobowości, rozwijaniu pasji i zainteresowań;
4) stwarzanie warunków do racjonalnego spędzania przez wychowanków czasu wolnego;
5) upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia i higieny;
6) wyrabianie zaradności życiowej poprzez wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo gospodarczych;
7) kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności.
4
Rozdział 3.
Ogólne zasady rekrutacji przyjęcia do Internatu
Do internatu są przyjmowani w pierwszej kolejności młodociani pracownicy, uczniowie uczęszczający do szkół powiatu kluczborskiego, którego organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski.
Do internatu mogą być przyjmowani w miarę wolnych miejsc uczniowie innych szkół, inne osoby dorosłe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora CKZ.
Warunki pobytu w Internacie innych osób dorosłych określa umowa najmu oraz stosowane odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące wychowanków.
1. Uczniowie chcący korzystać z Internatu przez cały rok szkolny składają wniosek o przyjęcie do Internatu w sekretariacie Centrum przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wniosek ważny jest przez cały okres pobierania nauki.
2. Wnioski nienależycie wypełnione pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Młodociani pracownicy uczestniczący w kursach teoretycznego dokształcania składają wniosek o przyjęcie do Internatu w dniu przyjazdu na turnus.
4. Wychowankowie, którzy uczęszczają do klas maturalnych mieszkają w Internacie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wychowanek, który zamierza przebywać w Internacie po zakończeniu zajęć dydaktycznych składa podanie do Kierownika Internatu do końca kwietnia danego roku.
Rozdział 4.
Warunki socjalno – bytowe, higiena i zdrowie
1. Internat jako placówka wspomagająca i uzupełniająca pracę Centrum oraz przejmująca od rodziny funkcje opiekuńczo – wychowawcze na okres pobytu wychowanka w Centrum ma obowiązek tworzenia dla młodzieży optymalnych, służących osiąganiu pożądanych efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej warunków bytowych.
2. Rozkład dnia i tygodnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Internatu lub środowiska lokalnego, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
3. Internat prowadzi stołówkę oraz zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie, zgodne z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego i zdrowego żywienia w placówkach szkolnych.
5
4. W Internacie pobierana jest od wychowanka kaucja, która po zdaniu karty obiegowej jest zwracana. Wysokość kaucji ustalana jest Zarządzeniem Dyrektora Centrum.
Wychowankowie mieszkający w Internacie zobowiązani są do korzystania ze stołówki w Internacie (Załącznik nr 6).
5. Wyżywienie w Internacie jest nierozłącznie związane z nabytym miejscem w Internacie. Zwolnienie z opłat za wyżywienie możliwe jest jedynie po złożeniu pisemnego wniosku popartego stosownym zaświadczeniem. Decyzję rozpatruje Dyrektor Centrum.
6. Zakwaterowanie jak i korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.
7. Dyrektor Centrum ustala w porozumieniu z organem prowadzącym warunki zakwaterowania i korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za pobyt i posiłki, jak i termin i sposób ich wnoszenia.
8. Płatność wychowanków mieszkających przez cały rok szkolny obligatoryjnie pobierana jest do dnia 15 każdego miesiąca. Natomiast wychowankowie przebywający na kursach teoretycznych wnoszą płatność do końca drugiego tygodnia trwającego turnusu
9. Dyrektor Centrum może zwolnić z części lub w całości z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w Internacie po rozeznaniu sytuacji finansowej i bytowej mieszkańca Internatu:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, w szczególności gdy dochód na osobę w rodzinie nie jest większy niż kwota, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) w art. 8 ust. 1 pkt. 2,3;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
10. Internat posiada oddzielne pomieszczenia dla wychowanków chorych wymagających izolowania.
11. Do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej Internat dysponuje podręczną apteczką (dla każdej grupy wychowawczej).
12. Internat zapewnia wychowankom w okresie nauki szkolnej zakwaterowanie w pokojach mieszkalnych, warunki do nauki, wypoczynku oraz utrzymania codziennej higieny osobistej.
13. Internat stwarza warunki dla zachowania zdrowia, przestrzegania higieny osobistej oraz estetyki pomieszczeń, urządzeń, otoczenia placówki, a także kształtuje trwałe nawyki i potrzeby w tym zakresie, przy czym:
1) pokoje mieszkalne sprzątają zakwaterowani w nich wychowankowie,
2) sprzątaniem pomieszczeń gospodarczych i użytku publicznego zajmuje się personel obsługowy z udziałem wychowanków – środki i urządzenia do bieżącego utrzymywania czystości powinny być stale dostępne dla wychowanków.
14. Internat stwarza wychowankom warunki do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego, w tym celu na zasadach dobrowolnego wyboru mogą:
1) uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez Internat i Centrum;
2) uczestniczyć w zajęciach rekreacyjno – sportowych;
3) korzystać z Internetu i telewizji;
6
4) uczestniczyć w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych na terenie Internatu i Centrum lub na zewnątrz;
5) opuszczać Internat w wyznaczonych godzinach w celu załatwienia spraw osobistych;
6) uczestniczyć we wszelkich formach aktywności sportowo-rekreacyjnych, muzycznych, plastycznych organizowanych przez kluby, domy kultury, szkołę itp.
Rozdział 5.
Samorząd Internatu – Rada Wychowanków
1. Spośród wychowanków mieszkających w Internacie wybierany jest Samorząd Internatu zwany Radą Wychowanków, reprezentujący mieszkańców.
2. Pracą Rady Wychowanków Internatu kierują wychowawcy grup.
3. Do zadań Rady Wychowanków Internatu w szczególności należy :
1) współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo – wychowawczej;
2) koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac i inicjatyw podejmowanych przez grupy;
3) dokonywanie analizy i oceny całokształtu działalności opiekuńczo – wychowawczej młodzieży w Internacie;
4) wydawanie opinii o wychowankach;
5) zgłaszanie wychowawcom i kierownictwu wszelkich uwag i życzeń wypływających od wychowanków;
6) reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie Internatu i Centrum.
Rozdział 6.
Obowiązki wychowanka Internatu
1. Wychowanek Internatu powinien:
1) okazywać szacunek wszystkim pracownikom Internatu oraz Centrum;
2) bezwzględnie przestrzegać punktualności oraz RAMOWEGO PLANU DNIA;
3) podporządkować się poleceniom wychowawców oraz zaleceniom i zarządzeniom kierownictwa Internatu;
4) dbać o wysoki poziom kultury osobistej, stosować zasady współżycia koleżeńskiego, przestrzegać kultury języka i właściwie zachowywać się w każdej sytuacji;
5) przestrzegać punktualności i obowiązującego porządku dnia;
6) bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż.;
7) zachowywać ciszę nocną;
8) dbać o użytkowane mienie, pomieszczenia, urządzenia, sprzęt i używać go zgodnie z przeznaczeniem;
9) ponosić pełną odpowiedzialność materialną za zniszczony sprzęt;
7
10) wychowawcy internatu i pracownicy obsługi nie ponoszą odpowiedzialności za zaginione przedmioty.
11) zachować szczególną ostrożność w drodze do szkoły, poruszać się wyłącznie po drogach bezpiecznych, dopuszczonych do ruchu pieszego;
12) wykorzystać jak najlepiej czas i warunki do nauki (nauka własna odbywa się w stałym czasie, określonym w rozkładzie dnia);
13) zgłaszać wychowawcy dyżurnemu każde wyjście i wyjazd z Internatu;
14) uczestniczyć w pracach porządkowych na rzecz Internatu;
15) samodzielnie sprzątać sale mieszkalne; każdy wychowanek może poprawić estetykę i wygląd swojego pokoju, wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Internatu.
16) dbać o czystość ciała, odzieży, pościeli oraz ład i estetykę pomieszczeń;
17) pełnić wyznaczone dyżury;
18) wykonywać doraźne polecenia personelu pedagogicznego;
19) wykonywać prace porządkowe na rzecz Internatu w budynku i przy budynku Centrum;
20) regularnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne;
21) wnosić własny wkład w organizację życia Internatu m.in. przez solidne wykonywanie prac porządkowych, brać czynny udział w imprezach, konkursach, uroczystościach czy pełnionych dyżurach.
2. W dniu zameldowania mieszkaniec Internatu ma obowiązek wpłacić kaucję, która zwracana jest po zakończeniu pobytu w Internacie i okazaniu podpisanej przez kasjera i wychowawcę karty obiegowej. W wypadku kiedy mieszkaniec Internatu nie zda podpisanej karty obiegowej, nie ureguluje należności wynikających z poczynionych zniszczeń lub nie zgłosi się po odbiór kaucji, jest ona przekazywana na poczet poczynionych strat i uszkodzeń w Internacie i wpłacana na konto dochodów budżetowych jako nieodebrana kaucja.
3. Wychowanka Internatu obowiązuje godne reprezentowanie Internatu na zewnątrz.
Rozdział 7.
Prawa wychowanka Internatu
Każdy mieszkaniec Internatu ma prawo do:
1) korzystania z miejsc w pokoju sypialnym, z odpowiednich mebli, pościeli i bielizny pościelowej;
2) otrzymywania wyżywienia wg obowiązujących stawek finansowych i norm żywieniowych;
3) korzystania z opieki w czasie krótkotrwałej choroby;
4) brania udziału za zezwoleniem wychowawcy w imprezach odbywających się poza Internatem, dostępnych dla określonych grup wiekowych;
8
5) korzystania z audycji telewizyjnych (telewizja kablowa), seansów video, transmisji sportowych w czasie zajęć świetlicowych i za zgodą wychowawcy dyżurnego w czasie nauki własnej oraz po godzinie 2200, pod warunkiem że nie zakłóci to wypoczynku pozostałych współmieszkańców;
6) wybierania przedstawicieli grup wychowawczych i porządkowych Internatu, Rady Wychowanków;
7) przyjmowania gości spoza Internatu w godz.1600–2000 po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy w miejscu wskazanym przez wychowawcę;
8) odwiedzający odnotowuje się w na liście osób odwiedzających, mieszkaniec internatu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby odwiedzające.
9) jawnej oceny swego zachowania w Internacie;
10) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących organizacji życia Internatu, nie może to jednak uwłaczać czyjejś godności osobistej;
11) przedstawienia wychowawcy grupy i Kierownikowi Internatu swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
12) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich;
13) reprezentowania Internatu w konkursach, przeglądach, zawodach, zgodnie z możliwościami i umiejętnościami;
14) w uzasadnionych przypadkach do przedłużenia czasu nauki, pod warunkiem że nie zakłóci odpoczynku innym (za zgodą wychowawcy).
Rozdział 8.
Zakazy
Na terenie Internatu kategorycznie zabrania się:
1) korzystania w salach mieszkalnych z urządzeń AGD: grzejników, kuchenek elektrycznych, grzałek, tosterów, czajników itp.;
2) wynoszenia naczyń i posiłków ze stołówki do innych pomieszczeń;
3) spożywania posiłków w salach mieszkalnych;
4) posiadania, wnoszenia, przechowywania wszelkich narzędzi i przyborów niebezpiecznych, w szczególności broni palnej, pneumatycznej oraz białej.
5) palenia papierosów (w tym elektronicznych) i innych wyrobów tytoniowych; znalezione wyroby ulegają zabezpieczeniu a następnie komisyjnemu zniszczeniu.
6) przebywania na terenie internatu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków, środków psychoaktywnych, odurzających oraz posiadania, przechowywania, a także rozprowadzania alkoholu i narkotyków, środków psychoaktywnych, odurzających, itp.;
7) samowolnego przemieszczania wyposażenia pokoi mieszkalnych (zmiana możliwa jest tylko za zgodą wychowawcy grupy i Kierownika Internatu);
8) zamykania pokoi, jeżeli przebywa w nich ktoś z mieszkańców;
9) samowolnych wyjść z Internatu.
10) dopuszczania się czynów nieobyczajnych i demoralizujących.
9
11) fotografowania, nagrywania filmów z udziałem wychowanków, wychowawców i pracowników Internatu, nagrywania rozmów wychowawczych czy spotkań z wychowawcami na telefony komórkowe lub inne urządzenia służące do rejestracji dźwięku lub obrazu oraz umieszczania takich zdjęć i nagrań na stronach internetowych bez zgody osoby nagranej lub sfotografowanej oraz upowszechniania ich w inny sposób.
12) kradzieży lub przywłaszczania rzeczy innych wychowanków lub pracowników Internatu.
Rozdział 9.
Nagrody i kary
1. Za wzorową postawę, rzetelną pracę społeczną, osiągnięcia w działalności sportowej i kulturalnej, utrzymanie porządku i czystości użytkowanych pomieszczeń oraz za szczególne osiągnięcia wychowanek może być nagrodzony.
2. Ustala się następujące rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy przed grupą wychowawczą,
2) pochwała Kierownika Internatu wobec grupy lub na zebraniu mieszkańców Internatu,
3) list pochwalny Kierownika Internatu na wniosek wychowawcy za wzorowe zachowanie, rywalizację sportową, pracę społeczną itp.
3. Za nieprzestrzeganie zasad zawartych w Statucie Centrum bądź Regulaminie Internatu wychowanek może zostać ukarany:
1) upomnieniem wychowanka przez wychowawcę (wpis w dzienniku),
2) naganą wychowawcy przed grupą wychowawczą,
3) naganą Kierownika Internatu w obecności wszystkich mieszkańców,
4) skreśleniem z listy mieszkańców Internatu.
4. Wychowanek może zostać ukarany w następujących przypadkach:
1) skazania wychowanka prawomocnym wyrokiem sądu,
2) dokonania czynu zabronionego prawem,
3) przebywania na terenie Centrum lub Internatu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków, środków psychoaktywnych, odurzających oraz posiadania, przechowywania i rozprowadzania alkoholu i narkotyków, środków psychoaktywnych, odurzających, itp.,
4) naruszania nietykalności cielesnej i godności osobistej, fizycznego lub psychicznego znęcania się oraz gróźb karalnych wobec innych młodocianych pracowników, wychowanków, pracowników Internatu i Centrum oraz innych osób przebywających na terenie placówki,
5) szczególnie rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego mającego szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską (demoralizacja),
6) palenia papierosów (w tym elektronicznych),
10
7) samowolnego opuszczenia Internatu,
8) przywłaszczania cudzego mienia,
9) dopuszczania się fałszowania dokumentów lub ich celowego zniszczenia,
10) niszczenia mienia Internatu i Centrum,
11) wynoszenia posiłków i naczyń ze stołówki,
12) używania w pokojach sprzętu elektrycznego, takiego jak: grzałki, piecyki, czajniki, tostery, itp.
5. W razie nieprzestrzegania zasad obowiązujących w Internacie wychowawca pełniący dyżur może złożyć wniosek do Kierownika Internatu o powołanie Zespołu Opiniującego w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
6. W skład Zespołu Opiniującego wchodzą: Kierownik Internatu pełniący zarazem funkcję przewodniczącego, wychowawca pełniący dyżur podczas zdarzenia oraz wychowawca grupy, do której należy wychowanek. Do pracy w Zespole Opiniującym może zostać zaproszony wychowawca klasy, pedagog lub psycholog ze szkoły, do której wychowanek uczęszcza.
7. Zespół Opiniujący po zasięgnięciu opinii Rady Wychowanków Internatu, Rady Wychowawców Internatu oraz szkoły macierzystej ucznia decyduje o nałożonej karze lub zawieszeniu jej wykonania.
8. Gradacja kar wymienionych w pkt. 3 nie musi być zachowana.
9. Wychowanek zostaje skreślony z listy mieszkańców Internatu w trybie natychmiastowym za rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, zwłaszcza za zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu wychowanków, młodocianych pracowników oraz pracowników Centrum, przebywanie na terenie Centrum lub Internatu pod wpływem alkoholu, zażywanie, rozprowadzanie, przechowywanie narkotyków, dopalaczy, środków psychoaktywnych, odurzających itp.
10. Ukarany wychowanek, a gdy nie jest pełnoletni – jego rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do odwołania się w ciągu 7 dni od kary nałożonej przez:
1) Wychowawcę do Kierownika Internatu,
2) Kierownika Internatu do Rady Wychowawców,
3) Radę Wychowawców do Dyrektora Centrum.
4) Zespół opiniujący do Dyrektora Centrum.
11. Złożone odwołanie musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa wychowanka.
12. W przypadku pozbawienia prawa zamieszkania w Internacie, skreślenia z listy mieszkańców Internatu wychowanek uczęszczający na kursy dokształcające w Centrum jest zobowiązany opuścić Internat w ciągu 24 godzin od nałożenia kary. Informacja ta przekazywana jest wychowankowi, a gdy nie jest on pełnoletni, rodzicom lub opiekunom prawnym, szkole macierzystej wychowanka oraz zakładowi pracy, w której ukarany odbywa praktykę lub jest zatrudniony.
13. W przypadku pozbawienia prawa zamieszkania w Internacie, skreślenia z listy mieszkańców Internatu wychowanków stałych czas opuszczenia Internatu nie może być
11
dłuższy niż 7 dni od nałożenia kary. Informacja ta przekazywana jest wychowankowi, a gdy nie jest on pełnoletni, rodzicom lub opiekunom prawnym, a także szkole macierzystej wychowanka.
14. O ukaraniu wychowanka informowani są: ukarany, a gdy nie jest pełnoletni, jego rodzice lub prawni opiekunowie, dyrekcja szkoły macierzystej wychowanka oraz zakład pracy, w którym ukarany odbywa praktykę lub jest zatrudniony.
15. Wychowanek może uzyskać ponownie prawo do zamieszkania w Internacie w nowym półroczu roku szkolnego po uzyskaniu zgody Kierownika Internatu i uprzednim sporządzeniu i podpisaniu kontraktu regulującego jego warunki pobytu w Internacie. Wychowanek ponownie przyjęty do Internatu ponosi pełne koszty pobytu i wyżywienia.
Rozdział 10.
Zasady opuszczania Internatu przez wychowanków
1. Wyjazd niepełnoletniego wychowanka możliwy jest jedynie wtedy, gdy na wniosku o przyjęcie wychowanka do Internatu wyrażona została zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na samodzielne podróżowanie. W przypadku niewyrażenia powyższej zgody rodzic / opiekun prawny lub inna osoba pełnoletnia pisemnie upoważniona przez rodzica lub opiekuna prawnego zobowiązana jest do osobistego odebrania wychowanka z Internatu.
2. Osoba pełnoletnia może opuścić Internat po podpisaniu oświadczenia o opuszczeniu Internatu na własną odpowiedzialność (Załącznik nr 4).
3. W przypadku wychowanka stałego konieczne jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku do Dyrektora Centrum przenoszącego pełną odpowiedzialność za wychowanka na rodzica/opiekuna prawnego po opuszczeniu przez niego Internatu.
4. Obowiązkowo należy przesłać Wniosek dotyczący wyjazdu wychowanka (Załącznik nr 3) na adres e-mail Internatu, w którym mieszka wychowanek:
Dane kontaktowe internatu CKZ w Kluczborku
adres:
email:
ul. Konopnickiej 11
internat.konopnickiej@ckzkluczbork.edu.pl
tel. Wychowawca dyżurny
+48 733 807 702
tel. sekretariat internatu
+48 690 909 700
tel. kierownik internatu
+48 503 139 039
oraz potwierdzić informacje zamieszczone we wniosku rozmową telefoniczną lub sms (dotyczy osoby niepełnoletniej).
12
Rozdział 11.
Utrata miejsca w Internacie.
1 Wychowanek traci prawo do korzystania z miejsca w Internacie i zostaje wykreślony z księgi wychowanków :
1) wraz z ustaniem pobierania nauki w szkole; w przypadku maturzystów nie później niż z dniem złożenia ostatniego egzaminu maturalnego,
2) po złożeniu pisemnej rezygnacji pełnoletniego wychowanka, rodziców lub prawnych opiekunów wychowanka,
3) przez nieobecność wychowanka w Internacie powyżej 60 dni oraz braku kontaktu telefonicznego i e-mailowego z wychowankiem, rodzicami lub opiekunami prawnymi,
4) po zakończeniu turnusu teoretycznego dokształcania w zawodzie (młodociany pracownik).
2. w przypadkach określonych w rozdziale 9 pkt.3 [ 4)].
3. wychowanek zwalniający miejsce w Internacie lub kończący naukę w szkole jest zobowiązany do formalnego rozliczenia z Internatem (rozliczenia tzw. obiegówki) oraz pozostawienia pokoju w nienagannym porządku. osobiste rzeczy wychowanka pozostawione po formalnym rozliczeniu się z Internatem i opuszczeniu pokoju podlegają kasacji.
Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. z dnia 5 kwietna 2023 r.
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Rozkład zajęć w Internacie Centrum Kształcenia Zawodowego.
Załącznik nr 2 – Informacja dotycząca zwrotów pieniędzy za wyżywienie.
Załącznik nr 3 – Wniosek przenoszący pełną odpowiedzialność za wychowanka na rodzica/opiekuna prawnego po opuszczeniu przez niego Internatu.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie pełnoletniego wychowanka o opuszczeniu Internatu na własną odpowiedzialność.
Załącznik nr 5 – Oświadczenie rodzica/opiekuna odbierającego osobiście dziecko z Internatu (na przygotowanym druku lub napisane odręcznie).
Załącznik nr 6 – Regulamin stołówki.
13
Załącznik nr 1
ROZKŁAD ZAJĘĆ
w Internacie CKZ w Kluczborku
GODZINA:
ROZKŁAD ZAJĘĆ
6 30
pobudka
6 35 – 6 50
sprzątanie pomieszczeń, toaleta poranna, przygotowanie do śniadania
6 50 – 7 30
śniadanie
7 30 – 7 45
przygotowanie do zajęć szkolnych
7 50
rozpoczęcie zajęć lekcyjnych
14 00 – 15 00
przerwa obiadowa dla uczniów
13 45 – 15 25
zajęcia lekcyjne
14 00 – 15 00
obiad – osoby dochodzące
15 25 – 15 50
wyjście młodzieży celem dokonania niezbędnych zakupów
15 50 – 16 00
przygotowanie do nauki własnej
16 00 – 17 50
nauka własna
17 50 – 18 30
kolacja
18 30 – 21 00
zajęcia świetlicowe w grupach, prace na rzecz Internatu, dyskoteki, projekcje filmów video, wyjścia na basen, zajęcia sportowe, itp.
21 00 – 21 30
toaleta wieczorna
2130 – 2150
przygotowanie do snu
22 00 – 6 30
cisza nocna
UWAGA:
Gdy film lub dyskoteka, transmisja sportowa trwa dłużej (po 21 30), cisza nocna zaczyna się 15 minut po zakończeniu imprezy, jednak nie później niż o godzinie 22 30.
opracował: zatwierdził:
14
Załącznik nr 2
INFORMACJA
dotycząca zwrotu pieniędzy za wyżywienie
w CKZ w Kluczborku
1. Zwrot za wyżywienie można otrzymać w przypadku :- choroby trwającej 5 lub więcej dni na podstawie L4 lub zaświadczenia lekarskiego; – rezygnacji z pobytu w internacie; – usunięcia z internatu; – planowanego wyjazdu z internatu zgłoszonego wychowawcy grupy lub z innego ważnego powodu wyjazdu usprawiedliwionego, zgłoszonego wychowawcy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem w dni robocze.
2. Aby otrzymać zwrot pieniędzy za wyżywienie ucznia przebywającego w internacie, należy zdać kartę żywieniową u wychowawcy internatu oraz podpisany przez wychowawcę druk informacyjny o odpisach posiłków. Wychowawca dokonuje wpisu w ewidencji stanów wychowanków oraz wykreśla w karcie żywieniowej dni wyjazdu.
3. W przypadku gdy wychowanek – uczeń zachoruje w domu, a choroba trwa 5 lub więcej dni, powiadamia telefonicznie wychowawcę w pierwszym dniu choroby. Odpis dokonany zostanie od następnego dnia po zgłoszeniu zwolnienia.
4. Pod koniec kursu uczeń składa podanie do Kierownika o zwrot pieniędzy, zdaje kartę żywieniową, zdaje podpisaną przez Kierownika gospodarczego obiegówkę i otrzymuje zwrot pieniędzy.
5. W przypadku rezygnacji z pobytu w internacie uczeń składa podanie wraz z kartą żywieniową do Kierownika z prośbą o zwrot pieniędzy za wyżywienie od następnego dnia po rezygnacji i za zakwaterowanie od następnego tygodnia po rezygnacji.
6. W przypadku usunięcia z internatu uczeń składa podanie wraz z kartą żywieniową do Kierownika z prośbą o zwrot pieniędzy za wyżywienie od następnego dnia po usunięciu i za zakwaterowanie od następnego tygodnia po usunięciu.
opracował: zatwierdził:
15
Załącznik nr 3
…………………………..…………………………………………….
(miejscowość, data)
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(dane rodziców/prawnych opiekunów)
Wiesław Solarewicz
Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Kluczborku
Proszę o umożliwienie wyjazdu mojego dziecka
……………………………………………………………….……..,
(imię i nazwisko wychowanka niepełnoletniego)
urodzonego w dniu ……………………………, nr paszportu ………………………… z Internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku do/na(miejsce docelowe)* w dniu ……..….…….. .
Informuję, iż wyrażam zgodę, aby moje dziecko obyło podróż do/na(miejsce docelowe )samodzielnie /pod opieką* ………………………………………………………………………………………………., (imię i nazwisko, nr paszportu rodzica lub opiekuna wskazanego przez rodziców)
którą jednocześnie upoważniam do odbioru mojego dziecka z Internatu CKZ.
Oświadczam, że przejmuję pełną odpowiedzialność za dziecko podczas jego podróży na terenie Polski oraz poza jej granicami, a także za jego powrót do Internatu.
Ponadto informuję, iż moje dziecko będzie podróżowało: ……………………..……………….…………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy podać środek transportu jakim dziecko będzie podróżowało, w przypadku podróży autokarem należy wskazać przewoźnika oraz czas i miejsce odjazdu-dokładną datę i godzinę, a także dołączyć druk upoważnienia dla przewoźnika**)
Planowany powrót dziecka do Internatu: ……………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis rodzica lub opiekuna upoważnionego do odbioru dziecka z Internatu)
* Niepotrzebne skreślić
** Samodzielnie może podróżować uczeń, który ukończył 16 lat i posiada zgodę rodziców, poświadczoną przez notariusza. W przypadku podróży autokarem, konieczne jest podpisanie przez rodziców, prawnych opiekunów, druku „Upoważnienia do przewozu niepełnoletniego pasażera” dla przewoźnika, ze wskazaniem osoby odbierającej dziecko po podróży.
Uczeń, który nie ukończył 16 lat może podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
16
Załącznik nr 4
Dane ucznia pełnoletniego z UK/BY
……………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………………………………..………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………….…………………
Nr paszportu
………………………………………………………………………………………
Pełny adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………
Nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza
…………………………………………………..………………………………..
Nr telefonu
…………………………………………………….………………………………
e-mail
Wiesław Solarewicz
Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Kluczborku
Oświadczam, iż opuszczam internat CKZ w Kluczborku na własną odpowiedzialność
w dniach od …………………………….…… do ……………………………………..
będę przebywał: ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane kontaktowe osoby, u której będzie przebywać wychowanek
………………………………………………………………..………………………
Imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………
Pełny adres zamieszkania
…………………………………………………..………………………………..
Nr telefonu kontaktowego
………………………………………………………………….
Data i podpis wychowanka
………………………………………………………………….
Data i podpis wychowawcy grupy
17
Załącznik nr 5
Oświadczenie dotyczące odbioru niepełnoletniego wychowanka z Internatu CKZ w Kluczborku
Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/a * ……………………………………..………………………………………….…………………………………
(imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego, osoby upoważnionej)
Oświadczam, iż w dniu ……………………………..…………………….. odbieram wychowanka
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………
(imię i nazwisko wychowanka)
z Internatu CKZ w Kluczborku na czas:
od dnia ………………………..……….………..………… do dnia ………………………..…….……………………..…
biorę pełną odpowiedzialność za opiekę i bezpieczeństwo wychowanka
Kluczbork, dnia: ………………………………………… ……………….……………………………………………
(podpis osoby odbierającej wychowanka)
(*) osoba odbierająca wychowanka w dniu odbioru musi wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.
18
Załącznik Nr 6
REGULAMIN STOŁÓWKI
Internat jako placówka wspomagająca pracę Centrum oraz przejmująca od rodziny funkcje opiekuńczo-wychowawcze na okres pobytu wychowanka w placówce, posiada w swoich statutowych zadaniach obowiązek tworzenia dla młodzieży optymalnych warunków bytowych.
1. Internat zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego żywienia prowadząc stołówkę z pełnym zakresem produkcji.
2. Stołówka prowadzona jest w formie zamkniętej.
3. Umożliwia się korzystanie z wyżywienia w formie abonamentowej.
4. Do korzystania z wyżywienia uprawnieni są:
 wychowankowie mieszkający w internacie – całodzienne wyżywienie,
 tylko z obiadów:
a) uczniowie spoza internatu uczęszczający do szkół średnich na terenie powiatu,
b) nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w Centrum,
c) nauczyciele i pracownicy z innych jednostek oświatowych,
d) pozostałe osoby.
5. Kuchnia wydaje trzy posiłki codziennie przez cały tydzień w godzinach:
od poniedziałku do piątku:
 Śniadanie 650 – 730
 Obiad 1400 – 1500
 Kolacja 1750 – 1830
W sobotę i niedzielę:
 Śniadanie 800 – 830
 Obiad 1300 – 1400
 Kolacja 1700 – 1730
6. Stołówka może wydać 150 – 200 posiłków, przy czym na stołówce może przebywać jednocześnie 60 osób.
7. Funkcjonowanie stołówki opiera się na comiesięcznej opłacie wnoszonej przez korzystających z wyżywienia.
8. Stawki żywnościowe dzienne ustalone są dla młodzieży i osób dochodzących na podstawie decyzji dyrektora CKZ.
19
9. Kierownik internatu ma obowiązek sprawdzać jakość posiłków pod względem, jakościowym, organoleptycznym i ilościowym.
10. Kierownik internatu może powołać komisję stołówkową.
a) W skład komisji stołówkowej wchodzą: wychowawca internatu, pracownik biura internatu oraz od 2 do 3 wychowanków internatu.
b) Wnioski komisji wykorzystuje kierownik internatu w organizacji pracy kuchni.
11. Posiłki sporządzane są pod nadzorem szefa kuchni, który odpowiada za ich jakość, kaloryczność, estetykę, itp.
12. Za jadłospis odpowiada wyłącznie szef kuchni.
13. W pracach kuchni mogą brać udział uczniowie szkół odbywających praktyki zawodowe. Nad pracą uczniów bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel zawodu lub szef kuchni.
14. Umożliwia się przygotowanie przez wychowanków mieszkających w internacie we własnym zakresie gorących napojów (herbata, kawa, itp.).

Skip to content