RODO

Szanowni  Beneficjenci  Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  w Kluczborku.

 

W dniu 25 maja 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie  RODO).

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku realizując zadania publiczne na rzecz
i w interesie mieszkańców powiatu przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informujemy, iż:

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, którego siedziba mieści się przy ul. Konopnickiej 11.

2)W jednostce powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który stoi na straży przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w jednostce.

 KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Tel. tel.: (77) 418-12-86, (77) 418-53-13, wew. 30

e-mail: iodo@ckzkluczbork.edu.pl

adres: Kluczborku, ul. Konopnickiej 11, pok. Sekretariat

W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – prosimy o kontakt
z Inspektorem drogą komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub osobisty (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania).

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas gdy jednostka posiada podstawę prawną ich przetwarzania.
Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:

– Państwa zgoda lub

– niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy lub

wypełnienie obowiązku, nałożonego przepisem prawa na jednostkę lub

– niezbędność dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub

– niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez jednostkę w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Państwa dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a,b,c,g,h,j RODO.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia jednostkę od obowiązku informacyjnego)

 5)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania..

 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.

 8) W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu następujące prawa:

– prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych

– prawo dostępu do treści swoich danych

-prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO

– prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

– prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego jednostki oraz wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych

– prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Pani/Pana zgody lub w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy)

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana sytuacją (prawo to przysługuje wówczas gdy jednostka przetwarza Pani/Pana dane w związku z realizacją zadania publicznego)

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać osobiście
w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, ul. Konopnickiej 11, Biuro podawcze pok. nr – Sekretariat (parter) lub pocztą, faxem wew. 24, drogą mailową.

9) Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

10)  Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez jednostkę danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

 

 

RODO – polityki

RODO

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH CKZ w Kluczborku

Skip to content