O nas

W szkolnictwie zawodowym uznaje się za równie ważne kształcenie zawodowe jak i kształcenie ogólne. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku realizuje nauczanie dla uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w różnych zawodach.
Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku zajmuje stałe miejsce w szkolnictwie zawodowym w województwie opolskim jak i na tle całego kraju. Ścisle współpracuje z podobnymi placówkami w całej Polsce i bierze czynny udział w koordynacji ogólnopolskiej, przyczyniając siędo właściwej edukacji młodzieży. Od wielu lat prowadzimy koordynację dokształcania młodocianych pracowników w województwie opolskim.
Organizacja dokszta
łcania jest uporządkowana i prowadzona zgodnie z ustaleniami zawieranymi między jednostkami samorządowymi i szkołami. Wymiana informacji na temat ucznia, między naszym ośrodkiem a szkołami macierzystymi i pracodawcami, u których odbywa się szkolenie praktyczne układa się pomyślnie, co ma bardzo korzystny wpływ na proces kształcenia młodocianych. Informacje te są bardzo pomocne nauczycielowi w doborze i określeniu odpowiednich form i metod nauczania, które uwzględniają możliwości, predyspozycje i zainteresowania ucznia.
G
łównym celem jest dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników jak i doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.
O
środek realizuje naukę dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w celu przygotowania do egzaminu na tytuł wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika.
O
środek prowadzi działalność jako placówka stała przez cały rok szkolny.
Ponadto:

  • rodek koordynuje sprawy związane z dokształcaniem młodocianych pracowników na terenie województwa opolskiego i poza nim,
  • rodek współdziała i koordynuje dokształcanie zawodowe ośrodków dokształcania zawodowego na terenie województwa opolskiego w Dobrodzieniu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Prudniku.

Do zadań koordynacyjnych ośrodka należy:

  • zbieranie informacji o zakresie dokształcania młodocianych, prowadzonego przez ośrodki działające na terenie województwa,
  • ustalenie dogodnych terminów realizacji szkolenia w roku szkolnym,
  • rozdysponowanie uczniów do objętych koordynacją ośrodków, uwzględniając ich miejsce zamieszkania jakoraz specjalności w jakich się kształcą.