Historia

O nas
Nasza placówka pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego funkcjonuje od 1 września 2019 roku. Wcześniej działała jako Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, pełniąc funkcję koordynującą dokształcanie zawodowe na terenie województwa opolskiego i poza nim. Do zadań WODiDZ należało m.in. zbieranie informacji o zakresie dokształcania młodocianych prowadzonego przez ośrodki działające na terenie województwa i ustalanie dogodnych terminów realizacji szkolenia w danym roku szkolnym.
W szkolnictwie zawodowym uznaje się za równie ważne kształcenie zawodowe jak i ogólne. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku realizuje nauczanie w zakresie przedmiotów teoretycznych w różnych zawodach. Placówka zajmuje stałe miejsce na mapie szkolnictwa zawodowego naszego kraju. Ściśle współpracuje z podobnymi ośrodkami w całej Polsce, przyczyniając się do właściwej edukacji młodzieży. Od wielu lat prowadzi koordynację dokształcania młodocianych pracowników w województwie opolskim. Organizacja procesu edukacyjnego jest uporządkowana i zgodna z ustaleniami zawieranymi między jednostkami samorządowymi i szkołami. Wymiana informacji między naszym ośrodkiem a szkołami macierzystymi i pracodawcami, u których odbywa się szkolenie praktyczne, układa się pomyślnie, co ma bardzo korzystny wpływ na proces kształcenia młodocianych. Informacje te są bardzo pomocne nauczycielowi w doborze i określeniu odpowiednich form i metod nauczania, które uwzględniają możliwości, predyspozycje i zainteresowania ucznia. Centrum prowadzi działalność przez cały rok, a jej głównym celem jest dokształcanie zawodowe młodocianych pracowników oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy. Ośrodek realizuje naukę dla uczniów klas wielozawodowych szkół branżowych w celu przygotowania do egzaminu na tytuł wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i odnosi na tym polu sukcesy.

Krótka historia naszej placówki

Historia ośrodka

 

Kurator Oświaty i Wychowania w Opolu Pan Stanisław Rogala Zarządzeniem Nr O VII Org 0310-35/75 z dnia 17 czerwca 1975r. otwiera Wojewódzki Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Kluczborku. Ośrodek rozpoczyna działalność z dniem 01 września 1975r. Prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników w swoim macierzystym ośrodku w zawodach usługowych, mechanicznych, gastronomicznych oraz koordynuje dokształcanie teoretyczne w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego na terenie woj. opolskiego: w Brzegu, w Głogówku, w Głuchołazach, w Głubczycach,
w Kędzierzynie-Koźlu, w Krapkowicach, w Prudniku. Ściśle współpracuje z WODZ
w makroregionie południowym, tj. z WODZ w Gliwicach, z WODZ w Częstochowie
i z WODZ w Cieszynie, a także z WODZ w kraju, m.in. w Zielonej Górze, w Radomiu, w Krakowie, w Mosinie, we Wschowej, w Kaliszu i w Lublinie.

W roku 1995 ośrodek przejmuje od ZSM w Kluczborku budynek internatu, w którym do dziś prowadzi działalność statutową.

W roku 2002 Uchwałą Rady Powiatu w Kluczborku WODZ w Kluczborku zostaje włączony do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku przyjmując nazwę Ośrodek Dokształcania Zawodowego.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Kluczborku Nr IX/143/2004 z dnia
24 czerwca 2004r. ODZ zostaje ponownie placówką samodzielną i z dniem
01 września 2004r. otrzymuje nazwę Wojewódzki Ośrodek Dokształcania
i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

Ośrodkiem kierowali:

Pan Zbigniew Sierakowski od dnia 01 września 1975r. do  dnia 31 sierpnia 1985r.

Pani Hanna Janowicz w okresach: od 01 września 1985r. do dnia 31 sierpnia 1991r.

i od 01 grudnia 1996r. do dnia 31 sierpnia 2002r.

Pani Elżbieta Czechowska od dnia 01 września 1991r. do dnia 25 listopada 1996r.

Pan Paweł Cieplik w okresie od 01.09.2002r. do 31.08.2004r.

oraz aktualnie

Pan Wiesław Solarewicz od dnia 01 września 2004r.

 

Opolski Kurator Oświaty Decyzją Nr 4 z dnia 17 czerwca 2014r. przyznaje naszemu ośrodkowi akredytację na prowadzone kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych,
w tym na dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników oraz kursy dla dorosłych.